washington-hike3

Christine falls at Mt. Rainier National Park hike